Algemene Voorwaarden Beauty Bewust

Art. 1
Beauty Bewust onder leiding van Sarah Piening geeft beauty behandelingen in de schoonheidssalon op de Oostzaanstraat 128 en geeft yogalessen zowel Privé als op verschillende locaties.

Art. 2
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Sarah Piening/Beauty Bewust als opdrachtnemer optreedt.
Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten dan wel deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door Beauty Bewust uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Art. 3
Beauty Bewust is eerst gebonden als zij de opdracht uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd, dan wel met uitvoeringshandelingen is begonnen.

Art. 4
Een les-kaart is niet overdraagbaar aan derden.
Aan het einde van de periode waarvoor de les-kaart geldt komen de overgebleven lessen te vervallen. Tussentijds kunnen leskaarten niet worden stopgezet of worden verlengd. Beauty Bewust verleent geen restitutie op leskaarten.
Beauty Bewust behoudt zich het recht voor lessen te annuleren. Wijzigingen van het lesrooster geven geen recht op teruggave van reeds betaalde leskaarten of verlengde hiervan.

Een opdracht voor bruids make-up wordt aan het eind van de proef make-up afgesproken en betaald. Mits de Visagiste zich niet aan de afspraak houdt geldt ook hier geen recht op teruggave van reeds betaalde bruids make-up sessie. (Bruids make-up en proef make-up worden samen berekend en in een keer betaald na het geven van de proef make-up).

Bij annulering van beautybehandelingen en privé yogalessen binnen 24 uur dient de cliënt in ieder geval 75% van de behandeling te betalen.

Art. 5
Alle prijzen van lessen en behandelingen zijn inclusief Btw.
Beauty Bewust is gerechtigd

Art. 6
Aansprakelijkheid
Voor de student geleden schade als gevolg van tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins is Beauty Bewust uitsluitend aansprakelijk indien de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove nalatigheid van Beauty Bewust.
In de lessen maar ook in alle beauty behandelingen wordt vertrouwd op het gevoel van de cliënt/student. De student/cliënt blijft te alle tijde verantwoordelijk voor zijn eigen lichaam. Er wordt verwacht dat de student/cliënt aangeeft wanneer er blessures zijn of eventuele pijnlijkheden zijn in de beauty behandelingen of in de eventueel handmatige of in woorden lichamelijke aanpassingen in de yogalessen.
Beauty Bewust aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door letsel en blessures. Beauty Bewust is een door yoga certificeerde Vinyasa deel 1 docent. Toch bestaat er altijd de kans een blessure op te lopen tijdens een yoga les. Door deelname aan een yoga les bij Beauty Bewust, aanvaardt de student dit risico op een blessure.
Beauty Bewust biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen:

– Consulteer een arts voordat je met yoga lessen begint indien je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
– Indien je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, laat dit dan altijd aan de betreffende yoga docent weten voordat je aan de yoga les begint.
– Luister naar en volg de instructies van de betreffende yoga docent.
– Voer de yoga oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke beperkingen.
– Voer geen yoga oefeningen uit die pijnlijk zijn.
– Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
– Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.

Door Beauty Bewust verstrekte veiligheidsinstructies dienen door student in acht te worden genomen.
In geval Beauty Bewust jegens student tot vergoeding van schade aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid slechts beperkt tot het factuurbedrag, verminderd met de daarop betrekking hebbende omzet belasting van de betreffende levering van de dienst.
Beauty Bewust aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van student/cliënt.

Art. 7
Op alle geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Door deelname aan een les of inschrijving/afspraak van een beauty behandeling verklaart de deelnemer akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.