Algemene Voorwaarden
Beautybewust

Art. 1
Beauty Bewust onder leiding van Sarah Piening geeft beauty behandelingen in de schoonheidssalon op de Oostzaanstraat 128 en geeft yogalessen zowel Privé als op verschillende locaties.

Art. 2
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Sarah Piening/Beauty Bewust als opdrachtnemer optreedt.
Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten dan wel deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door Beauty Bewust uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Art. 3
Beauty Bewust is eerst gebonden als zij de opdracht uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd, dan wel met uitvoeringshandelingen is begonnen.

Art. 4
Een abonnement is niet overdraagbaar aan derden.
Aan het einde van de periode waarvoor het abonnement geldt komen de overgebleven behandelingen te vervallen. Beauty Bewust verleent geen restitutie op cadeaubonnen of abonnementen.
Beauty Bewust behoudt zich het recht voor afspraken te annuleren. Wijzigingen van het rooster geven geen recht op teruggave van reeds betaalde leskaarten of verlengde hiervan.

Een opdracht voor bruids make-up wordt aan het eind van de proef make-up afgesproken en betaald. Mits de Visagiste zich niet aan de afspraak houdt geldt ook hier geen recht op teruggave van reeds betaalde bruids make-up sessie. (Bruids make-up en proef make-up worden samen berekend en in een keer betaald na het geven van de proef make-up). Proef make-up wordt altijd berekend. 

Bij annulering van beautybehandelingen en privé yogalessen binnen 24 uur dient de cliënt in ieder geval 75% van de behandeling te betalen.

Art. 5
Alle prijzen van lessen en behandelingen zijn inclusief Btw.
Beauty Bewust is gerechtigd

Art. 6
Aansprakelijkheid
Voor de klant/student geleden schade als gevolg van tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins is Beauty Bewust uitsluitend aansprakelijk indien de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove nalatigheid van Beauty Bewust.
In de lessen maar ook in alle beauty behandelingen wordt vertrouwd op het gevoel van de cliënt/student. De student/cliënt blijft te alle tijde verantwoordelijk voor zijn eigen lichaam. Er wordt verwacht dat de student/cliënt aangeeft wanneer er blessures zijn of eventuele pijnlijkheden zijn in de beauty behandelingen of in de eventueel handmatige of in woorden lichamelijke aanpassingen in de yogalessen.
Beauty Bewust aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door letsel en blessures. Beauty Bewust is een door yoga certificeerde Vinyasa deel 1 docent. Toch bestaat er altijd de kans een blessure op te lopen tijdens een yoga les. Door deelname aan een yoga les bij Beauty Bewust, aanvaardt de student dit risico op een blessure.
Beauty Bewust biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen:

– Consulteer een arts voordat je met yoga lessen begint indien je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
– Indien je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, laat dit dan altijd aan de betreffende yoga docent weten voordat je aan de yoga les begint.
– Luister naar en volg de instructies van de betreffende yoga docent.
– Voer de yoga oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke beperkingen.
– Voer geen yoga oefeningen uit die pijnlijk zijn.
– Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
– Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.

Door Beauty Bewust verstrekte veiligheidsinstructies dienen door student in acht te worden genomen.
In geval Beauty Bewust jegens student tot vergoeding van schade aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid slechts beperkt tot het factuurbedrag, verminderd met de daarop betrekking hebbende omzet belasting van de betreffende levering van de dienst.
Beauty Bewust aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van student/cliënt.

Art. 7
Op alle geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Door deelname aan een les of inschrijving/afspraak van een beauty behandeling verklaart de deelnemer akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.

Privacy policy
Online aankopen

Het online kopen van producten is snel, eenvoudig, gemakkelijk en veilig. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van de site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Beauty Bewust doet er alles aan om de vertrouwelijkheid van de klant te waarborgen wanneer er een online aankoop en betaling wordt gedaan. Waaronder het zorg dragen voor de beveiliging van creditcardgegevens en andere persoonlijke informatie. Alle persoonlijke informatie wordt versleuteld als deze over het internet wordt verzonden.

Administratief en ander gebruik niet voor marketingdoeleinden
We gebruiken de informatie die u op de site invoert voor administratieve doeleinden en eventuele andere doeleinden die worden vermeld in de gegevensformulieren zelf en/of op de pagina’s dan wel in de e-mails die naar die formulieren verwijzen.

Direct Marketing
Door middel van de gegevens die u ons heeft verstrekt kunnen wij u het meest recente nieuws verschaffen over aanbiedingen en diensten waarvan we denken dat u erin bent geïnteresseerd.

Aan wie kunnen uw gegevens worden bekendgemaakt?
Openbaarmaking van uw gegevens aan anderen kan nodig zijn om ervoor te zorgen dat u de producten, die u gekocht heeft, snel en soepel ontvangt.

Gebruik van cookies
Deze website plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Beauty Bewust maakt gebruik van cookies op haar website om:

* onze website te testen en te verbeteren ten bate van de gebruikerservaring;
* het voor onze bezoekers mogelijk te maken onze kennis via social media te delen;
* de effectiviteit van onze online marketingcampagnes te
* meten zodat deze beter bij onze bezoekers aansluiten.

Deze cookies zijn anoniem en niet verbonden aan een profiel over u, dus Beauty Bewust kan deze data niet tot een individu herleiden.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

Sociale Netwerken
Op de Beauty Bewust website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen met derden, bijvoorbeeld via sociale netwerken zoals: Twitter, Facebook en Google+ en Pinterest. Deze buttons plaatsen cookies en werken door middel van stukjes code die van die derde partijen afkomstig zijn. Lees de privacyverklaringen van deze social media om te lezen wat deze partijen met de gegevens die zij via deze cookies verzamelen.

Disclaimer | Aansprakelijkheid

De op deze website verstrekte informatie dient slechts ter informatie van de gebruiker. Beauty Bewust tracht naar beste vermogen de juistheid van deze informatie te verzekeren, maar kan niet in alle omstandigheden de juistheid, volledigheid en geschiktheid van deze informatie waarborgen.
Beauty Bewust is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vergissingen, noch voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van de informatie op de website, noch voor enige beslissing of handeling welke door de gebruiker zou zijn genomen op grond van de weergegeven informatie. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Beauty Bewust. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Juistheid van informatie en correct gebruik

De gebruiker bevestigt dat de door hem eventueel opgegeven gegevens volledig, juist en waarheidsgetrouw zijn. Indien een andere gebruiker misbruik maakt van de installatie of toegangsmogelijkheden van de gebruiker, is de gebruiker hiervoor verantwoordelijk.

Foutief of oneigenlijk gebruik

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord, opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

Links

Het is mogelijk dat Beauty Bewust op de website een link plaatst naar een andere website waarvan Beauty Bewust meent dat die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Deze link is evenwel puur informatief.

Algemeen

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en en/of aangepast. Beauty Bewust behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Gezien deze voorwaarden u als bezoeker van onze website binden raadt Beauty Bewust u aan deze pagina op geregelde tijdstippen te raadplegen.

Copyrights

Deze website geniet auteursrechtelijke bescherming en is voor eigen of intern gebruik van onze klanten. Het is niet toegestaan de website te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming is het niet toegestaan deze website op andere manieren te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Merken

De inhoud, waaronder alle teksten, foto's en logo's, op deze site zijn eigendom van betreffende rechthebbende bedrijven. De merken worden alleen gevoerd om bezoekers aan en klanten van de website duidelijk te maken welke producten er te koop zijn en in welk gedeelte van de website men zich bevind.

Aansprakelijkheid

Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten. Wij hebben de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.
Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige website die is verbonden/gelinkt van of naar deze website.